COMPETÈNCIA COMUNICATIVA. PROJECTE HUMANÍSTIC SOBRE MAQUIAVEL I ERASME DE ROTTERDAM


Els alumnes han d'adquirir una importantissima competència que és la comunicativa. Saber adreçar-se al receptor i distingir les diverses situacions comunicatives per emprar el registre lingüístic adequat a cadascuna. La coherència, la cohesió interna de les idees, expressar els continguts de manera clara, precisa i entenedora. La correcció lingüística (sintaxi, lèxic, connectors...), la prosòdia correcta i expressiva (pronunciació, fluïdesa, to...), així com l’ús dels elements no verbals (gestos, mirades...) contribueixen de manera decisiva a la bona comunicació del missatge. 
En aquest cas es va parlar sobre Maquiavel i Erasme de Rotterdam.

Entrades populars